Wat is TOS?

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Een TOS komt vaak voor: wel rond de 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Kenmerken van kinderen met TOS:
Bij kinderen met TOS is niet te zien aan hun uiterlijk dat er iets mis is met de taal.
De taalproblemen zijn bij iedereen anders en hoeveel last kinderen er van hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komen vaak voor bij TOS, maar een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, blijkt of het echt een TOS is.

Kinderen met TOS (in het algemeen):

 • hebben een gemiddeld gehoor, maar lijken niet goed te luisteren
 • hebben een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
 • praten moeilijk verstaanbaar
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
 • hebben moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • hebben een kleine woordenschat
 • hebben moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • begrijpen taal minder goed
 • hebben minder innerlijke taal
 • hebben moeite met plannen
 • hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden
 • hebben veel herhaling nodig
 • zijn beter in dingen onthouden die ze zien, dan die ze horen
Heeft Jos 'n TOS? Poster

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

De specialisten

Op de Cor Emousschool werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:

• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

De specialisten

De organisatie van het onderwijs

Organisatie en methodes per leerjaar

De organisatie van het onderwijs