De Specialisten

De specialisten

Wat alle leerlingen op de Cor Emousschool gemeen hebben is de noodzaak tot (zeer) intensieve begeleiding van de communicatieve en talige ontwikkeling. Via communicatie en taal verwerf je kennis, bouw je een sociaal netwerk op, ontwikkel je jezelf, leer je keuzes maken en je talenten ontdekken. Voor onze leerlingen verloopt de communicatie en het leren van taal niet vanzelf. Op de Cor Emousschool zorgen wij er daarom voor dat de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd optimaal les krijgen en intensief begeleid worden op het gebied van de communicatieve redzaamheid.

Extra begeleiding bieden wij middels:

Logopedie
Alle leerlingen in de onder- en middenbouw krijgen tweemaal per week individueel (of in een klein groepje) logopedie. In de bovenbouw krijgen leerlingen doorgaans geen individuele logopedie meer. Alleen wanneer er specifieke redenen zijn om de logopedie nog voort te zetten, wordt hiervan afgeweken.
Voor iedere leerling die logopedie krijgt, wordt een individueel logopedisch plan opgesteld, dat tweemaal per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. De logopedist is betrokken bij het onderwijsproces. Logopedist, leerkracht en overige disciplines houden nauw contact en stemmen onderling af. Er is tevens regelmatig contact met de KNO-arts en audioloog. Iedere leerling heeft een logopedie map, die op vrijdag mee naar huis mag.

Psycholoog en orthopedagoog
De psycholoog en orthopedagoog maken deel uit van het multidisciplinair team (MDT) en volgen en begeleiden de leerlingen gedurende hun schoolcarrière op de Cor Emousschool. Zij doen individueel onderzoek, observeren leerlingen en adviseren leerkrachten, onderwijs ondersteunende disciplines en ouders. Daarnaast hebben zij regelmatig contact met externe instanties.

Schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker is een belangrijke schakel tussen school, thuis en andere instanties en adviseert en ondersteunt derhalve school en ouders. Bij problemen in de thuissituatie of bij problemen op school die samenhangen met de thuissituatie, kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten een beroep op haar doen. Zij bekijkt met betrokkenen welke hulp er nodig is en hoe die het best geboden kan worden.

Motorische remedial teaching
Als de schoolarts en/of (gym)leerkracht aanleiding ziet voor extra motorische oefeningen, bekijkt de gymleerkracht welke vaardigheden aandacht verdienen. De gymleerkracht geeft deze extra oefeningen, die onder schooltijd plaatsvinden.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS?

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

De organisatie van het onderwijs

Organisatie en methodes per leerjaar.

Lees meer