Het onderwijs

Cor Emousschool: voor spraakmakend onderwijs

De Cor Emousschool is een openbare cluster 2 school voor speciaal onderwijs. Op onze school zitten ruim 200 leerlingen.

De leerkrachten van de Cor Emousschool zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen die slechthorend (SH) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Voor alle kinderen geldt dat zij communicatief beperkt zijn. Dat kan komen doordat zij moeite hebben met contact leggen, omdat hun gehoor niet goed is, omdat hun spraak niet goed is, omdat zij taalverwerkingsproblemen hebben of een combinatie hiervan. Daardoor kunnen veel van onze leerlingen niet goed begrijpen wat er gezegd wordt en/of zich niet goed uitdrukken. Wanneer kinderen zich niet goed uit kunt drukken, heeft dat veel effect op de manier waarop zij deel kunnen nemen aan het onderwijs. Ook heeft het veel effect op de communicatie en de zelfredzaamheid van het kind. Communicatieve redzaamheid staat daarom centraal in ons onderwijs.

Communicatie wordt op onze school zoveel mogelijk aangepast aan het spraak- en taalniveau van de leerling. Behalve spreken en luisteren, gebruiken we in de communicatie met de leerlingen foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, klankgebaren, woordbeelden en Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Omdat kinderen zich vaak niet goed kunnen uitdrukken, geven wij ook veel extra aandacht aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school. Wij bieden adequaat onderwijs en specialistische hulp in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.

Onze school heeft een regionale functie. Leerlingen uit de regio Den Haag, Rijswijk, Delft en het Westland komen naar de Cor Emousschool voor onderwijs of krijgen ambulante begeleiding. Alle leerlingen met een cluster 2 indicatie zijn welkom.

VierTaal Den Haag heeft drie afdelingen:

  • Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 3 tot 13 jaar
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs, het VierTaal College voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Deze afdeling biedt:
    • praktijkonderwijs, op basis van een programma gericht op de kerndoelen arbeidsmarktgericht profiel.
    • Onderbouw VMBO (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretisch gerichte leerweg) – gericht op uitstroom naar de bovenbouw van het reguliere VMBO, op basis van een volledig onderbouwprogramma in 2 of 3 jaar.
  • Ambulante Dienst voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Lees meer

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Lees meer

De specialisten

Op de Cor Emousschool werkt een betrokken en professioneel team. De klassenleerkrachten met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:

• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

lees meer

De organisatie van het onderwijs

Organisatie en methodes per leerjaar

De organisatie van het onderwijs