Voor ouders

Algemene informatie

De ouders van onze leerlingen zien wij als belangrijke partners van onze
school. Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor
de ontwikkeling van het kind.

Op de Cor Emousschool behandelen wij elkaar met respect en laten wij iedereen in zijn of haar waarde. Wij leren onze leerlingen dat ongepast gedrag niet de juiste manier is om problemen op te lossen. Zeker voor onze leerlingen, die vaak niet taalvaardig genoeg zijn om iets duidelijk te maken, is dit van belang. Door voorbeeldgedrag van de volwassenen en door hem de benodigde vaardigheden aan te leren, leren we de kinderen hoe ze met conflicten en problemen kunnen omgaan.

Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met het ouderportaal Parro. Parro wordt vanaf december gebruikt om onze nieuwsbrief  “De Kwebbelaar” te verspreiden. Ook wordt het een belangrijk communicatie platform tussen ouders en leerkrachten.

Samen met de ouders

Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk.

lees meer

Onderwijsaanbod

De leerkrachten verzorgen het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in
maximaal drie niveaugroepen.

Lees meer

Deel medezeggenschapsraad

De deelmedezeggenschapsraad van de Cor Emousschool denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De DMR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie.

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Lees meer

Praktische informatie/downloads en jaarkalender

lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

AVG

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen. Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van de school.

Lees verder