De organisatie van het onderwijs

De organisatie van het onderwijs

Uitgangspunt bij ons onderwijs zijn de kerndoelen voor het regulier basisonderwijs.

Het onderwijs van de Cor Emousschool is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling en communicatie.

Zo worden er in elke groep lessen communicatieve vaardigheden gegeven. In deze lessen werken de logopedisten en de leerkrachten intensief samen.

Uiteraard komen ook de andere vakgebieden aan de orde, denk bijvoorbeeld aan:

  • lezen
  • rekenen
  • schrijven
  • wereldoriëntatie
  • expressieve vakken.

 

Omdat kinderen verschillend leren, zorgt de leerkracht er voor dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar leerbehoeften. Binnen het leerjaar kunnen er dus verschillen zijn in de lesstof die wordt aangeboden.

Goed onderwijs en maatwerk

De school kenmerkt zich door goed onderwijs en maatwerk: veilige en uitnodigende situaties om te communiceren, visuele ondersteuning, structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de groepen wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur om de stem van de leerkracht iets te versterken (Soundfield), waardoor leerlingen de gesproken informatie makkelijker kunnen opnemen en verwerken. Tevens wordt, waar nodig, Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG) toegepast in de mondelinge communicatie, met name in de omgang met leerlingen uit de onderbouw.

Organisatie en methodes per leerjaar

Kleuters: instroomgroep en de groepen 1 en 2
In de instroomgroep (3-4 jarigen) ligt de nadruk op gewenning aan het naar school gaan. Er is naast het taalaanbod ook veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat.

De oudere kleuters (groepen 1 en 2) krijgen allerlei activiteiten aangeboden die hen voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. De leerkrachten hebben hierbij een sturende rol.

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met de wereld om hen heen. Veel aandacht is er voor taalvorming en het mondeling taalgebruik, omdat dit de basis is voor het leren.

In de instroomgroep wordt gebruik gemaakt van de methode Peuterplein. In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met o.a. de methode Schatkist en de map Fonemisch Bewustzijn.

In de kleuterbouw wordt veel aandacht besteed aan de spelontwikkeling van de kleuters.Er zijn hoeken ingericht die uitnodigen tot spel en is er voldoende spelmateriaal aanwezig.

Methodes per leerjaar

Methodes Cor Emousschool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT: Alle groepen hebben computers. In de klassen zijn ook chromebooks en/of iPads aanwezig voor leerling gebruik. De computers, chromebooks en iPads in school zijn op een netwerk aangesloten en hebben daardoor verbinding met diverse onderwijskundige programma’s en internet.

Alle groepen zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Het digitale schoolbord heeft het krijtbord vervangen. Het bord biedt veel mogelijkheden op het gebied van beeld, geluid, internet, schooltv en dvd. Met een digitaal schoolbord kan de leerkracht het onderwijsaanbod visueel ondersteunen.

Naast de hoofdvakken en zaakvakken is er in de school ook aandacht voor de expressievakken, zoals drama, tekenen, handvaardigheid, dans en muziek. Voor deze vakken wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van het cultuuraanbod in Den Haag. Er zullen dit schooljaar weer twee schoolbrede cultuurprojecten worden georganiseerd. In alle groepen wordt één keer per week een muziekles verzorgd door een vakleerkracht.
Met de bovenbouwgroepen nemen we deel aan het project “Ontdek het orkest” van het Koorenhuis. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met het Residentie Orkest. De kinderen krijgen gastlessen en leren de diverse aspecten van het orkest kennen. Uiteraard maken ze ook zelf muziek. Elke groep sluit het project af met een optreden, op school of in het theater.

Beweging vinden wij voor de leerlingen erg belangrijk en deze lessen zijn een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd door twee vakleerkrachten. De kleutergroepen hebben daarnaast ook nog bewegingslessen van hun eigen leerkracht.

Na schooltijd kunnen de leerlingen vanaf groep 3 deelnemen aan sportieve activiteiten, die plaatsvinden in de naast de school gelegen sporttuin en in de gymzalen van de school. Deze activiteiten worden in blokken van een aantal weken aangeboden. De leerlingen ontvangen een brief met alle informatie en de wijze waarop kan worden aangemeld. De activiteiten vinden plaats onder deskundige begeleiding. Sommige groepen zijn gemengd; de kinderen van onze school sporten dan samen met leerlingen van basisschool De Kleine Wereld.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS?

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

De specialisten

Op de Cor Emousschool werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:

• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

lees meer