Zorgstructuur

Op de Cor Emousschool wordt “handelingsgericht” gewerkt. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en vooral hun sterke kanten willen benutten.

De leerlingen worden systematisch gevolgd in hun ontwikkeling. De school heeft een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Een aantal malen per jaar worden toetsen afgenomen. Aan de hand van deze toetsen kunnen wij systematisch gedurende de hele schoolloopbaan de ontwikkeling van een leerling volgen. Wij maken gebruik van de Cito-toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. In de kleutergroepen worden geen Cito-toetsen afgenomen. De ontwikkeling van de kinderen wordt systematisch geobserveerd en geregistreerd in het  leerlingvolgsysteem.

In de groepen 3 t/m 8 worden, naast de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen
afgenomen. Ook worden m.b.v. een leerlingvolgsysteem (SCOL) de sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen gevolgd. Dit gebeurt in de groepen 1 t/m 8.

Onze school beschikt over een zorgsysteem dat constant in ontwikkeling is. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor het zorgsysteem, onder eindverantwoordelijkheid van de directie. De school kan t.b.v. de leerlingenzorg gebruikmaken van de diensten van een psycholoog, orthopedagoog,  maatschappelijk werker, audioloog, logopedist en een jeugdarts. Daarnaast werken we samen met andere instellingen, zoals Kentalis en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wij werken planmatig met onze leerlingen. Dat betekent dat als er een leerling bij ons op school wordt geplaatst, er een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt opgesteld. Dit plan, waarin de doelen voor de komende periode staan beschreven, wordt bij plaatsing met u besproken. Aan het eind van elk schooljaar wordt bekeken of de doelen zijn behaald en wordt op basis van de evaluatie het OPP aangepast. Tevens beschikt elke groep over een groepsplan voor de hoofdvakken. In de kleutergroepen gaan we vanaf dit schooljaar werken met weekplannen.

Elke leerling wordt tenminste twee keer per schooljaar besproken tijdens de
leerlingenbespreking. Indien uit de leerlingenbespreking of anderszins blijkt dat er een hulpvraag is voor extra zorg, dan wordt de leerling aangemeld bij en besproken in het multidisciplinair team (MDT). Het MDT komt twee keer per maand bij elkaar en wordt gevormd door de directie, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, intern begeleider, jeugdarts en de groepsleerkracht van de betreffende leerling. Indien noodzakelijk of gewenst sluiten andere disciplines aan. Wanneer wij uw kind willen bespreken, wordt u vooraf door de intern begeleider op de hoogte gebracht. Over het algemeen zult u als ouders/verzorgers ook een uitnodiging ontvangen om het overleg bij te wonen. Op basis van het gesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld of het bestaande plan wordt bijgesteld en met u besproken.