Samen met de ouders

Samen met de ouders

De ouders van onze leerlingen zien wij als belangrijke partners van onze school. Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

Regelmatig zijn er contactmomenten, waarbij ouders en leerkracht met elkaar in gesprek gaan over de vorderingen en het welbevinden van het kind. Voordat een kind geplaatst wordt, vindt er een intakegesprek plaats tussen intern begeleider en ouders/verzorgers.

Ouders worden actief betrokken bij het vaststellen van het OPP van hun kind. Tijdens de rapportgesprekken in februari en juni, komt ook het OPP aan de orde. Gekeken wordt hoe het er voor staat met de in het OPP gestelde doelen. Voor de schoolverlaters is er in oktober een voorlichtingsavond voor de ouders.

Startgesprekken

Naast de rapportgesprekken, wordt er aan het begin van het schooljaar een startgesprek georganiseerd. De leerkracht nodigt in de eerste weken van het schooljaar alle ouders van zijn/haar groep uit voor dit gesprek. Het startgesprek is bedoeld als kennismaking tussen ouders en leerkracht. Ook worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop ouders en leerkracht gaan samenwerken. Immers, als je elkaar kent, is het later gemakkelijker om contact op te nemen en zaken te bespreken. Bij het startgesprek is ook het kind aanwezig. Een startgesprek vindt ook plaats met nieuwe ouders, kort na de start van hun kind bij ons op school.

Het plannen van een gesprek

Er is altijd de mogelijkheid om, buiten de reguliere contactmomenten om, een tussentijds gesprek aan te vragen met medewerkers van de school. Het is handig om hier een afspraak voor te maken.

Andersom kan er ook behoefte zijn vanuit de school om met u in gesprek te gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van een leerlingbespreking, een onderzoek of veranderingen bij uw kind. Wij nemen dan contact met u op en nodigen u uit voor een gesprek.

Nieuwsbrief

De kinderen krijgen tot december dit jaar elke veertien dagen op vrijdag de “Kwebbelaar” mee naar huis. Vanaf december wordt dit informatieblad via de ouderportaal Parro verspreid. In deze brief vindt u allerlei actuele informatie over zaken die met de school te maken hebben. Alle voor u relevante informatie proberen wij in de Kwebbelaar te plaatsen zodat u verder zo min mogelijk losse brieven ontvangt. De Kwebbelaar is tevens op de website te vinden.

Klassenbezoek

Twee keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om te komen kijken in de groep van uw kind. U krijgt hiertoe een uitnodiging. Wilt u op een ander moment komen kijken, dan kan dat in overleg met de groepsleerkracht.

Thema ochtenden

Een aantal keer per jaar wordt er op school een thema ochtend georganiseerd. Er wordt dan vaak een interne of externe deskundige uitgenodigd om iets te vertellen en met de ouders in gesprek te gaan. Naast het informeren van ouders, is dus ook de uitwisseling tussen ouders een belangrijk doel. U ontvangt voor de thema ochtenden een uitnodiging. Ook wordt er wekelijks een inloopochtend georganiseerd. Deze ochtend heeft geen specifiek thema. Elkaar in een informele sfeer ontmoeten, staat centraal. De ouderraad en oudercoördinator zijn op deze ochtenden aanwezig om de ouders te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.

Cursus Nederlands met Gebaren (NmG)

Behalve spreken en luisteren, gebruiken we in de communicatie met de leerlingen NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). Voor geïnteresseerde ouders verzorgen wij bij voldoende animo een cursus NmG. Het geleerde kunt u meteen thuis toepassen in de communicatie met uw kind. De cursus is niet moeilijk. Ook als u niet zo goed Nederlands spreekt, kunt u aan de cursus deelnemen. Het is bovendien erg gezellig en u kunt ervaringen met andere ouders uitwisselen.

Contactschriften

In de instroomgroep wordt gebruikgemaakt van contactschriften die de kinderen meenemen van school naar huis en andersom. De ouders schrijven erin wat het kind meegemaakt heeft, zodat de leerkracht hier op in kan spelen en andersom. Ook zakelijke mededelingen kunnen zo gemakkelijk worden gedaan. De informatie in het schrift kan ook een aanleiding zijn voor een gezellig gesprekje met het kind.